Mandalay City

Development Committee

The latest news and updates from Mandalay City Development Committee.

 

We want to grow together to be a peaceful and beautiful city.

Mandalay City

Development Committee

The latest news and updates from Mandalay Cit
Development Committee.We want to grow together to be
a peaceful and beautiful city.

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဥ်ဌာနမှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဥ်ဌာနမှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဥ်ဌာနမှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဥ်ဌာနမှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာ‌ယာရေးကော်မတီ၊စက်ရုံနှင့်မော်‌တော်ယာဥ်ဌာနမှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာ‌ယာရေးကော်မတီ၊စက်ရုံနှင့်မော်‌တော်ယာဥ်ဌာနမှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Suggest To Be Better

Contact us and give address to us. Thank you very much your concern with us.

Email Address

Email Address