စစ်ဆေးရေးဌာနမှဝန်ဆောင်မှု

cover_large

စစ်ဆေးရေးဌာနမှ ပြည်သူများသို့ တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လုပ်ငန်းများမရှိပါ။