မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနဝန်ဆောင်မှု

cover_large

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ပြည်သူများသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လုပ်ငန်းများ မရှိပါ။