စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဌာနဝန်ဆောင်မှု

cover_large

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဌာနမှ ပြည်သူများသို့ တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လုပ်ငန်းများ မရှိပါ။