မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 516 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  6 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

 516 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  6 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

Read More

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 407 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  6 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

 407 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  6 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

Read More

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ  1,933 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  17 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

 1,933 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  17 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

Read More